Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z usług serwisu Zadowolenie.pl, w tym kontaktujących się z serwisem za pośrednictwem infolinii oraz zamawiających usługi serwisowe jest Alsen sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej 146, 41-500 Chorzów (dalej: Administrator).
  2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.
  3. Administrator przetwarza, w zależności od wybranej przez Klienta formy kontaktu (formularz internetowy, mail, telefon, chat), dane niezbędne do realizacji sprawy, w której Klient się kontaktuje, w tym w szczególności dane identyfikacyjne, kontaktowe (w tym adres e-mail i numer telefonu), inne dane wskazane w formularzu kontaktowym, jak również nagrania rozmów z infolinii oraz pozostałe dane podawane przez Klienta.
  4. Dane osobowe Administrator przetwarza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu załatwienia sprawy zgłaszanej przez Klienta, w tym w szczególności w celu zawarcia i wykonania umowy serwisowej. Dane osobowe są również przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach dokumentacyjnych i dowodowych dotyczących kontaktów z Administratorem, jak również w celu weryfikacji i poprawy jakości obsługi Klientów. Celem przetwarzania może być również realizacja obowiązków Administratora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązków księgowo-podatkowych, jak również ochrona praw Administratora, w tym w szczególności dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Podanie wskazanych przez Administratora danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy serwisowej lub udzielenia odpowiedzi na zapytania Klienta. Podanie innych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
  6. Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia. Nagrania rozmów z infolinii są przechowywane maksymalnie przez 3 lata. Jeżeli z nagrań wynika potrzeba dochodzenia lub obrony roszczeń, nagrania są przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia tych roszczeń.
  7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w tym w szczególności w zakresie infolinii (m.in. podmioty obsługujące infolinię obsługujące system nagrań rozmów) oraz w zakresie wykonania umowy serwisowej (m.in. podmioty odbierające i dostarczające produkty z serwisu); podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze oraz dostawcy usług IT.
  8. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Klientowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych przepisami, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Klienta.
  10. Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) Klient może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@alsen.pl<

SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZENIA